Adatvédelmi tájékoztató

DOLGOZÓK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Bevezetés

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Dolgozók Magyarországi Pártja (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „DMP”, „mi”) által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el, és amely szerint az adatkezelési tevékenységeit kifejti. A Tájékoztató valamennyi olyan adatkezelésre érvényes, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik a Tájékoztatóra. A Tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható itt: https://dolgozokmagyarorszagipartja.hu. A hatályba lépés dátumából (az oldal alján) megállapítható, hogy mikor frissült legutóbb a Tájékoztató.

Az Adatkezelő
A Dolgozók Magyarországi Pártja, mint Adatkezelő elérhetőségei: székhelye: 3641 Nagybarca, Aradi út 120.; E-mail: 2018dmp@gmail.com, telefonszám: +3620 441 7004 Dr. Rigó István elnök; honlap: https:// dolgozokmagyarorszagipartja.hu/

 Az adatkezelés jogalapja és az kezelt adatok forrása
A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán, mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”) 5. § (1) a) pontjában meghatározott jogalapon alapul. Az Adatkezelő a kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel. Az Adatkezelő ezen felül a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott személyes adatokat is kezelheti. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céljai, és az adatkezelések időtartama
DMP tevékenységeivel összefüggésben különféle típusú adatokat kezelhet, melyek az érintett által megadott adatok, az érintett Adatkezelő online felületei használatával kapcsolatos adatok és a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott adatok lehetnek. DMP által kezelt, érintett által megadott személyes adatok köre a különböző célokhoz kapcsolódóan eltérő lehet. A jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése minden esetben az Infotörvény 4. § (2)-vel összhangban elengedhetetlenül szükséges a hozzájuk rendelt célok megvalósulásához és kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, valamint kizárólag célhoz kötötten történik a felhasználásuk.
DMP online felületei működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. DMP biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az érintett által megadott adatokon túl Adatkezelő az online felületein működő szoftver segítségével adatokat gyűjthet arról, hogy miként használja azokat.
Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.

DMP a kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel:
1. Tagfelvételi eljárás lebonyolítása, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolattartás. A tagfelvételi eljárás célja a DMP tagjai közé való felvétel, vagy annak elutasítása, illetve a későbbiekben létrejövő DMP Párt tagjai közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait az adott jelentkező tagfelvételi eljárásának lezárulásáig kezeli.
2. Önkéntesi felvételi eljárás lebonyolítása, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolattartás. Az önkéntesi felvételi eljárás célja a DMP önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása, illetve a későbbiekben létrejövő DMP Párt önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő az önkéntes jelentkező személyes adatait az adott jelentkező önkéntesi tagfelvételi eljárásának lezárulásáig kezeli.
3. Adatkezelő online felületeinek érintett általi használatának megismerésére, hogy jobb élményt kínálhasson, megismerhesse látogatók felhasználói magatartását és ellenőrizze a felületek működését, illetve megakadályozza a visszaéléseket. Az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart.
4. Hírlevelek küldése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. A DMP hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le, illetve e-mail útján a 2018dmp@gmail.com e-mail címre küldött kérelem, továbbá az DMP címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben, a 9.1 pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módon.
5. Az aktivista toborzáshoz szükséges adatbázis építése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma:
6. Mentori kapcsolatok kiépítése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.
7. Támogatók nyilvántartása. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.
8. Rendezvények megszervezése. Az adatok a rendezvényt követően törlésre kerülnek.

Cookie-k és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők
A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes felületeken.
Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói érlményt.
DMP online felületeken megjelenő cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az DMP online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok 5.4 pontban leírt módon történő tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az Adatkezelő online felülete
Az Adatkezelő online felülete: https:// dolgozokmagyarorszagipartja.hu/

Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó a Dolgozók Magyarországi Pártja elnöke és annak megbízottjai.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz
Az Adatfeldolgozó tagjai férhetnek hozzá az érintett által megadott személyes adatokhoz. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le belőlük.

Adatbiztonsági intézkedések és adattovábbítás
DMP mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására, amire jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9. Az érintett jogai I.: tájékoztatás, helyesbítés, törlés és zárolás kérése, tiltakozás
Az Infotörvény alapján az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelő által kezelt személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait. A tájékoztatás kérhető e-mail útján a 2018dmp@gmail.com e-mail címen és az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti a jogosulttól származónak, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint a jogosulttól származónak, ha azt az érintett általa megadott és így Adatkezelő által kezelt e-mail címéről küldik. Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatási kérelem esetén annak megérkezésétől számítva a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban ad tájékoztatást.
Az érintett személyes adataihoz fűződő joga olyan alapjog, amelynek az adatkezelés egésze során érvényesülnie kell. Ezért az Infotörvény alapján az ott meghatározott feltételeknek megfelelően az érintett jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni az Adatkezelőtől, illetve a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat az előző pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módokon. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi módosított, vagy törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Az érintett jogai II.: Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettnek bármilyen kérdése, aggálya vagy kifogása merülne fel, lehetősége van ezt a 2018dmp@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton DMP székhelyére küldött levélen keresztül az Adatkezelőnek jelezni. Ez a leggyorsabb és legegyszerűbb módja lehet a kérdések, aggályok és kifogások rendezésére.
Bárkinek, így az érintettnek is lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.
Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítse érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. Az érintett választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
DMP bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az adatvédelmi nyilatkozat. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint megjelent a https://dolgozokmagyarorszagipartja.hu weboldalon.

E-mail: 2018dmp@gmail.com
Verzió: 1.0
Kiadás dátuma: 2018. március 1.